Viborg Motor Klub's bestyrelse & udvalg 2018

Funktion Navn Telefon Email
Bestyrelse
Formand Kim N. Pedersen 25333003 Email
Næstformand
Kasserer Nikolaj Justesen 28263213 Email
Allan Kjølhede 28723412 Email
Jan Pedersen 27574100 Email
Ole Bech 22583576 Email
Lars Thunø Laursen 25713577 Email
 Referent Michael O Andersen 27535405 Email
Suppleanter
1 Supplant Annette Ottosen
2 Supplant Tue Nielsen
Revison
Revisor Mads Ørligur
Revisor Benny Kristensen
IT
IT Mads Degn Jensen
Gokart Udvalg
Formand Kim N. Pedersen 25333003 Email
FunRace
kontakt Kim N. Pedersen 25333003 Email
Off Road
Formand Nikolaj Justesen 28263213 Email
Veligehold Christian Bay
Gokart Udlejning Viborg Kart Park
Kontakt Kim N. Pedersen 25333003 Email

 

§1. Klubbens navn

Klubbens navn er VIBORG MOTOR KLUB (VMK).

Klubben er tilsluttet Dansk Automobil Sport Union (DASU), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Viborg Idrætsråd.

Foreningen er hjemmehørende i Viborg Kommune

 

§2. Klubbens formål

 1. At samle motorsportsinteresserede for at varetage fælles interesser
 2. At arbejde for hensynsfuld kørsel og skabe sympati for motorsportssagen og derigennem fremme færdselssikkerheden.
 3. Samt ved udflugter, sammenkomster og sportsarrangementer at skabe et godt kammeratskab

 

§3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver motorsportsinteresseret. Indmeldelse sker til klubbens kasserer, som kan forelægge indmeldelsen for bestyrelsen for sanktion. Nægtes optagelse kan afgørelsen indankes for generalforsamlingen.

 

§4. Kontingent

Kontingent til klubben fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves en gang om året og følger klubbens regnskabsår fra 1/10 - 30/9. Ved restance udover 15. november slettes medlemmet og må ved evt. genindmeldelse betale al skyldig restance + evt. gebyrer. Kontingent gælder fra 1.1 til 31.12  - grunden er at DASU nulstiller alle medlemsskaber pr 31.12- ingen bliver fornyet og er heller ikke medlem før de har indbetalt kontingent.

 

§5. Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan kun ske skriftligt til kassereren. Et medlem kan udelukkes af klubben efter bestyrelsens bestemmelser, når vedkommende medlem gentagne gange har vist unfair optræden eller ved hensynsløs kørsel har overtrådt love eller politiforskrifter.

 

§6. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november måned.  "Generalforsamlingen afholdes i sidste kvartal hvert år"
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 10 dages varsel. Indkaldelsen sker kun på klubbens hjemmeside.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen som altid skal indeholde følgende punkter:

 1. valg af dirigent
 2. Formandens beretning og udvalgsberetninger
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent
 4. Valg:
 • Til bestyrelse vælges minimum 5 pers. (3 pers. i ulige år og 2 pers. i lige år. I lige år også valg af formand). Ved f.eks. 7 medlemmer i bestyrelsen er der valg af henholdsvis 4 og 3 personer skiftevis.
 • Valg af fanebærer hver anden år (første gang i 1999)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelse (vælges hvert år)
 • Valg af 2 revisorer, der afgår en hver år.

      5.Indkomne forslag.
      6.Eventuelt

Frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen sættes til 4. dage. Kun medlemmer der er fyldt 18 år. har stemmeret på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst én tredjedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen såvel den ordinære som den ekstraordinære ledes af en valgt dirigent. Afstemning sker ved håndsrækning med mindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning.

Almindeligt stemmeflertal er gældende, dog kan vedtægtsændringer kun foretages når 1/3 af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling og den er da beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal, ved almindelig stemmeflertal.

 

§7. Klubbens ledelse

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold. Formanden og i hans forfald næstformanden, repræsenterer klubben. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedr. fast ejendom. Formanden tegner foreningen, dog skal dokumenter vedr. lån i samt køb salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse.

Et flertal af bestyrelsen skal være tilstede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig forpligtelse.

 

§8. Valg

Formanden vælges for 2 år på lige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Det tilstræbes at der vælges et bestyrelsesmedlem med tilknytning til hvert af klubbens aktivitetsgrene. Der vælges hvert år 2 suppleanter. Revisorer vælges for 2 år og afgår- en af gangen ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte, næstformand og sekretær.

Bestyrelsesmøder indvarsles af formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer med mindst 24 timers varsel.

 

§9. Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg. Alle udvalg er nedsat for 1 år eller indtil specielle opgaver er løst. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg. Klubbens formand har adgang til alle udvalgsmøder.

 

§10. Regnskab

Kassereren fører regnskab, samt modtager og kvitterer alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger. Kassereren skal føre kassebog og medlemsfortegnelse. Revisorerne skal have uhindret adgang til at kontrollere regnskabsbøger og midler og tillige påse, at medlemsfortegnelsen altid r ajour. Revisorerne kan altid komme på uanmeldt kasseeftersyn. Kassebeholdning indsættes på bank-, sparekassebog eller i værdipapirer. Regnskabet samt status forelægges den årlige generalforsamling til godkendelse.

 

§11. Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan kun vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger og kun når 2/3 af de mødte stemmer herfor.

 

§12. Vedtægterne ikrafttræden er 29. november 2010